top of page

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

ARSİV DİZAYN TASARIM MOBİLYA DEKORASYON TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.’ne (metnin devamında “Arşiv Design” olarak anılacaktır) ait https://www.arsivdesign.com (metnin devamında Arşiv Design Sitesi olarak anılacaktır) web sitesinde uygulanan kişisel verilerin işlenmesi, gizlilik politikaları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Kişisel Veri sahiplerinin hakları hususunda Arşiv Design Web Sitesi kullanıcılarını bilgilendirme amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 10. Maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esaslara göre hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

 

Ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği, gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Arşiv Design ve/veya hizmet alınan ilgili kuruluşların veya temsilcilerin sorumluluğundadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri, Aktarımı, Hukuki Sebepler ve Amaçlar

 

Kişisel Veri, 6698 Sayılı Kanun’da “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Arşiv Design, KVKK gereğince Kişisel Verileri otomatik yahut otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi vb. şekillerde işlemektedir.

 

 

Yukarıda belirtilen yollarla elde edilen Kişisel Veriler, müşteri memnuniyeti, pazarlama süreçleri, kurumsal iletişim, pazar araştırma faaliyetleri, ürün ve/veya hizmet satış süreçleri, satış sonrası destek hizmetleri gibi Arşiv Design’ın sunduğu hizmet ve şirket stratejilerini uygulamaya ve geliştirmeye yönelik faaliyetler ile yetkili kuruluşların talebi doğrultusunda bilgi verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen esaslar kapsamında işlenebilmektedir.

 

Toplanan Kişisel Veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Arşiv Design’ın bayileri, iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları, iştiraklerine; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahiplerinin KVKK Kapsamında Hakları

 

Kişisel Veri sahipleri, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ARSİV DİZAYN TASARIM MOBİLYA DEKORASYON TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.’ne başvurarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen usulleri izleyerek Arşiv Design’dan kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunabilir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2. maddesine göre başvuruda;

 

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 5. Talep konusu,bulunması zorunludur.

 6.  

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre Arşiv Design başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

Çerez Uygulaması

 

Arşiv Design Web Sitesi’nde muhtelif türde çerez kullanımları mevcuttur. Çerezler internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına veya ağ sunucularına depolanan dosyalarıdır. Çerezler, Arşiv Design Web Sitesi’nde kullanıcı ve müşteri deneyimini geliştirme amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçlar arasında Arşiv Design Web Sitesi’nin düzgün bir şekilde çalışması ve geliştirilmesi, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi, kampanya ve kurumsal haber gibi duyuru ve reklam içeriklerinin gerek Arşiv Design Web Sitesi’nde gerekse üçüncü parti reklam sağlayıcıların internet sitelerinde ilgili kullanıcılara iletilecek şekilde optimize edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi yer almaktadır.

 

Arşiv Design Web Sitesi’nde çerez kullanımına ilişkin kullanıcı bilgilendirmesi yapılmaktadır. Site ziyaretçileri Arşiv Design Web Sitesi’ne erişim sağladıklarında sayfanın alt kısmında “Sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için Arşiv Design Web Sitesi’nde çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam ederek çerezlerin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” belirtilen amaçlar ve yöntemler kapsamında değerlendirileceğini kabul etmiş sayılmaktasınız.” bilgilendirmesi görülmektedir. Bilgilendirme kutusunun kapatılması, site ziyaretçisinin çerez kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu ve çerez kullanımını kabul ettiği varsayılmaktadır.

 

Ziyaretçiler diledikleri zaman kullandıkları internet tarayıcısının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.

bottom of page